தாதாத்திதிதப்பா!!

“தாதாத்திதிதப்பா”

“அப்டியாப்பா?”

“தாப்பித்தாத்தி தாப்பிதாப்பா”

“அப்டியாப்பா? யார்ப்பா சொன்னா ஒனக்கு?”

“பாப்ப்பா ப்பீஸ்ப்ப்பா”

“அப்டியாப்பா!! எப்பப்பா சொன்னாங்க?”

“தாத்த்தப்பபீஸ்ப்பா தாப்பஸ்பீப்ப்ப்பா!!”

“அதெல்லாம் சரிதான்ப்பா, அதுக்காக மூஞ்சிலல்லாம் துப்ப கூடாதுப்பா!!”

“தாதாத்திதி தாப்பிப்பீஸ்ப்ப்பா!!

என்ன ஒன்னும் புரியலையா!! எனக்கும் என் ஒரு வயது மகளுக்குமான உரையாடல்ல இருந்து ஒரு சாம்பிள்.