மகாகவியின் அறிவே தெய்வம்.

அறிவே தெய்வம் என்னும் மகாகவி பாரதியார் பாடல் இங்கே..

முதலில் படிப்பதற்கு சற்று கடினமாக இருந்தது. அதனால் ஒவ்வொரு நான்கு வரிக்கு முன்னும் நான் பிரித்துப் படித்த விதத்தையும் எழுதுகிறேன்.

அறிவே தெய்வம்

(ஆயிரம் தெய்வங்கள் உண்டு என்று தேடி
அலையும் அறிவிலிகாள்!-பல
ஆயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்டாம்
எனல் கேளீரோ? )

ஆயிரந் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
அலையும் அறிவிலிகாள்!-பல்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
டாமெனல் கேளீரோ?

(மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
மயங்கும் மதியிலிகாள்!-எதனூடும்
நின்றோங்கும் அறிவென்றே தெய்வமென்று
ஓதி அறியிரோ?)

மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
மயங்கும் மதியிலிகாள்!-எத
னூடும்நின் றோங்கும் அறிவென்றே தெய்வமென்
றோதி யறியிரோ?

(சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறும்
சுருதிகள் கேளீரோ?-பல
பித்த மதங்களிலே தடுமாறிப்
பெருமை அழிவீரோ? )

சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
சுருதிகள் கேளீரோ?-பல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறிப்
பெருமை யழிவீரோ?

(வேடம் பலகோடி ஓர்உண்மைக்கு உள(உள்ளது) என்று
வேதம் புகன்றிடுமே-ஆங்கே ஓர்
வேடத்தை(உருவத்தை) நீர்(நீங்கள்) உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அவ்
வேத மறியாதே. )

வேடம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
வேதம் புகன்றிடுமே-ஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
வேத மறியாதே.

(நாமம் பலகோடி ஓர்உண்மைக்கு உள(உள்ளது) என்று
நான்மறை(நான்கு மறை) கூறிடுமே-ஆங்கே ஓர்
நாமத்தை நீர்(நீங்கள்) உண்மை என்று கொள்வீர் என்று அந்த
நான்மறை கண்டிலதே. )

நாமம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
நான்மறை கூறிடுமே-ஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்று கொள் வீரென்றந்
நான்மறை கண்டிலதே.

போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
பூணு நிலையாமே-உப
சாந்த நிலையே வேதாந்த நிலையென்று
சான்றவர் கண்டனரே.

(கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று (வீடென்று – வீடுபேறு என்று – மோட்ஷம் என்று)
காட்டும் மறைகளெலாம்-நீவிர்
அவலை நினைந்து உமி மெல்லுதல் போல் இங்கு
அவ(ல)ங்கள் புரிவீரோ? )

கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
காட்டும் மறைகளெலாம்-நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
அவங்கள் புரிவீரோ?

(உள்ளது அனைத்திலும் உள்ளொளி ஆகி
ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவே-இங்கு,
கொள்ளற்கு(கொள்வதற்கு) அரிய பிரமம் என்றே மறை
கூவுதல் கேளீரோ? )

உள்ள தனைத்திலும் உள்ளொளி யாகி
ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவே-இங்கு,
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
கூவுதல் கேளீரோ?

(மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப்-பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற்கு ஓர் மறை
காட்டவும் வல்லீரோ? )

மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப்-பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்மறை
காட்டவும் வல்லீரோ?

(ஒன்று பிரமம் உ(ள்)ளது உண்மை அ.·.துன்
உணர்வு எனும் வேதமெலாம்-என்றும்
ஒன்ரு பிரமம் உ(ள்)ளது உண்மை அ.·.துன்
உணர்வு எனக் கொள்வாயே. )

ஒன்று பிரம முளதுண்மை ய.·.துன்
உணர்வெனும் வேதமெலாம்-என்றும்
ஒன்ரு பிரம முள துண்மை ய.·.துன்
உணர்வெனக் கொள்வாயே.