ஆயிரம் கிளைகள்.

நூற்றுக்கணக்காண வருடங்களாக, ஆணி வேரிலிருந்து ஆயிரமாயிரம் கிளைகளாகப் பிரிந்து, கல்லுடனும் மண்ணுடனும் இழைந்து உறவாடி ஏற்படுத்திக்கொண்ட பந்தம், சாலையோரத்தில்.. இவை இருந்த இடத்தில் இன்று (செங்)கல் முளைத்துவிட்டது!!

Read Full Post »